Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie jautājumi

SIA M&E, vienotais reģistrācijas numurs 44103145400, juridiskā adrese Miera iela 111-8, Rīga, LV-1013 , kura ir interneta veikala www.aigat.eu (turpmāk – AIGAT) īpašnieks  privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta personas datus. AIGAT kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. AIGAT izpilda Regulas prasības Latvijā.

Pārziņa kontaktinformācija: e-pasta adrese: aigatshop@gmail.com, telefona nr.: +371 27001651.

Šī Privātuma politika izskaidro mūsu klientiem, kā AIGAT apstrādā fizisko personu datus, interneta vietnē www.aigat.eu (turpmāk – interneta vietne) un sniedzam ar to saistīto informāciju.

AIGAT iegūst personas datus, nodrošinot to turpmāku konfidenciālu apstrādi, apriti un glabāšanu un piemērojot attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

Kādus datus mēs apkopojam?

Pērkot preci interneta veikalā AIGAT, mēs noslēdzam pirkuma līgumu, un tā izpildei minimālā nepieciešamā informācija ir Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un, ja izvēlaties piegādi mājās, arī adrese. Jūsu kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu Jūs informēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem. Šī personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā līguma noslēgšanai un īstenošanai.

Lietošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām  (turpmāk – Klienti):

 • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem AIGAT interneta veikala apmeklētājiem un klientiem;
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (AIGAT internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi

AIGAT apstrādā personas datus preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai:

 • Klienta identificēšanai un apkalpošanai;
 • Rēķina sagatavošanai;
 • Preču piegādei (sūtīšanai);
 • Preču atgriešanai vai maiņai;
 • Pirkuma naudas atgriešanai;
 • Garantijas saistību izpildei;
 • Komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
 • Norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
 • Mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • Biznesa analīzei un plānošanai;
 • Statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • Klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību;
 • Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic AIGAT, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • Normatīvo aktu (likumu) izpildei – lai izpildītu AIGAT saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
 • Klienta piekrišana;
 • Likumīgās intereses – lai realizētu AIGAT likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no AIGAT un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

AIGAT likumīgās intereses ir:

 • Veikt komercdarbību;
 • Veikt preču pārdošanu;
 • Nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • Saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruni, interneta mājas lapā;
 • Analizēt AIGAT interneta veikala un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • Administrēt Klienta kontu AIGAT interneta veikalā;
 • Veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • Segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
 • Attīstīt preces sortimentu;
 • Reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • Nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • Nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • Nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • Administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
 • Vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības.

Personas datu apstrāde

AIGAT veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

AIGAT apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AIGAT saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Klienta atteikums sniegt AIGAT personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet AIGAT izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci AIGAT interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.

Attiecībā uz Klientu AIGAT var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu). 

Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei AIGAT var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā AIGAT rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un AIGAT ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

AIGAT neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

-ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai – norēķinu ietvaros, vai, lai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);

-saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;

-normatīvajos aktos (likumā) noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;

-AIGAT likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi AIGAT likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

AIGAT glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

-kamēr normatīvajos aktos (likumā) noteiktajā kārtībā AIGAT vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

-kamēr AIGAT pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt;

-kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

-Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

-saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. AIGAT interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā www.aigat.eu/lv/lietotajs, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.

-saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt AIGAT piekļuvi saviem personas datiem,

-pieprasīt AIGAT veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,

-iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no AIGAT pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Personas datu aizsardzība

AIGAT aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AIGAT saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

-Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

 -Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

-Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Sīkdatņu datu izmantošana un uzglabāšana

Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google minēto informāciju izmantos, lai AIGAT vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.

AIGAT sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par interneta vietnes www.aigat.eu apmeklētājiem.

Pēc AIGAT pieprasījuma pirms saņemtās informācijas saglabāšanas Google Inc. to padarīs anonīmu, dzēšot jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, un IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli.

Apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google Inc. serveros, kas atrodas daudzās valstīs visā pasaulē. Informācija var tikt apstrādāta serverī, kas neatrodas Latvijā vai Eiropas Savienībā.

Atteikšanās no sīkdatnēm

Jūs varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Tāpat Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci. Vairāk lasiet http://www.allaboutcookies.org/.

AIGAT sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. AIGAT visas AIGAT sīkdatņu politikas izmaiņas publicēs www.aigat.eu interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. Sīkdatņu politikas iepriekšējās versijas AIGAT uzglabās arhīvā, lai Jūs nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.

Модули для Opencart 2.x - 3.x